Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Práce 7. ročníku: I místo má svou paměť - po stopách historie mého regionu

Historie Sportovního domu v Chomutově (1. místo)

Jan Havránek
Gymnázium Chomutov, Mostecká

Historie Sportovního domu v Chomutově (1. místo)

Autor zpracoval zajímavé téma, které se dosud těšilo minimální pozornosti – historii Sportovního domu v Chomutově od 19. století do současnosti. Ten má za sebou zajímavou, avšak téměř zapomenutou historii. Při bádání a psaní obsáhlé práce využil velké množství archivních pramenů, německy psaných periodik z první poloviny 20. století a literatury. Vedle regionální literatury se Jan opíral o základní literaturu týkající se vývoje sportu a života v pohraničí. Na počátku práce byl stanoven cíl, který autor po celou dobu pečlivě sledoval. Díky tomu působí kompozice textu kompaktním a vyrovnaným dojmem. Velmi kvalitně zpracoval rovněž poznámkový aparát, struktura textu a jeho formální i stylistická podoba jsou výborné. více

Lucký mlýn v Chodovlicích (2. místo)

Ester Boháčková, Kateřina Fričová
Gymnázium Lovosice, Sady Pionýrů

Lucký mlýn v Chodovlicích (2. místo)

Autorky se rozhodly ve své práci představit zajímavou technickou památku svého kraje. Učinily tak způsobem velmi čtivým, logickým i metodicky zajímavým. Postupně sledují historii Luckého mlýna, seznamují čtenáře s jeho provozem i obyvateli. Neváhají se ve svém líčení pozastavit a zařadit do textu příběhy, které popisované místo svým významem značně překračují. Ester a Kateřině se podařilo nenásilně protnout malé dějiny s velkými. Čtenáře postupně vtahují do děje, poutavě představují popisované místo a doslova si s textem hrají. Cit pro krajinu, pro osudy lidí, kteří na místě žili, k tomu dobře sledovaný historický děj, to vše jsou velké přednosti posuzovaného textu. Autorky pracovaly se zásadní i regionální literaturou, archivními i domácími prameny, s ústními svědectvími, fotografickými zdroji.  více

Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století (3. místo)

Poláčková Tereza
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové

Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století (3. místo)

Autorka zpracovala dějiny obce Černčice, v základním přehledu až do 18. století, nejvíce pozornosti pak věnovala událostem 19. století, počátku 20. století a rovněž současnosti. Práce je strukturována velmi přehledně do podkapitol charakterizujících vždy vybranou skupinu či fenomén související s dějinami obce (obyvatelé, rody, škola, spolky, železnice, kulturní život, války atp.). Tereza pracovala v archivu, využila bohatých archivních materiálů, odbornou literaturu i internetové zdroje. Práci doprovodila velmi slušnou obrazovou přílohou a precizním seznamem pramenů a zdrojů.   více

Solnice, čp. 47 (4. místo)

Veronika Faistová
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové

Solnice, čp. 47 (4. místo)

Autorka se rozhodla zpracovat příběh domu, ve kterém žila její rodina. Práce je velmi zajímavě zpracována a autorka na příběhu domu ukazuje různé druhy příběhů/osudů – rodinné příběhy, návštěvy známých osobností, historické události. Použitou kombinací rozmanitých zdrojů – oral history, archivní materiály, internetové zdroje, atd. – je vytvořena velmi poutavá mozaika příběhu. V úvodu autorka představuje cíl práce i použitou literaturu, v závěru shrnuje zjištěné informace, apod. a práce tak respektuje formální náležitosti odborné práce. Fotografická dokumentace je velmi bohatá. Stylistická i ortografická stránka práce jsou na vysoké úrovni. V textu zaujme kvalitní práce s poznámkovým aparátem. Délka práce se bohužel pohybuje na hraně požadované minimální délky textu.  více

Sesterská města Teplice a Šanov (5. místo)

Dominik Feri
Gymnázium Teplice

Sesterská města Teplice a Šanov (5. místo)

Autor předložené práce si za téma vybral dějiny dvou historických částí města Teplice – Teplic a Šanova. Práce je strukturálně velmi pečlivě a profesionálně připravena, autor si přesně stanovil a také sleduje daný cíl práce, využívá množství archivních pramenů i sekundární literatury, včetně německých dobových periodik. Z práce je znát velké zaujetí, se kterým autor k  tvorbě přistoupil. Přínos práce považuji za vysoký. Bohužel autor překročil maximální délku textu, a práce tak přesahuje předepsané parametry soutěže.  více

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze