Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Rady pro autory

Rady a tipy pro účastníky EUSTORY
V životě se setkáte s nutností odevzdat ve škole referát, seminární nebo soutěžní text, později na vysoké škole bakalářskou či diplomovou práci. Vizitkou každého vzdělaného člověka je přirozeně nejen kvalitní a propracovaný obsah daného textu, ale rovněž jeho adekvátní forma. Takovouto cestou si navyknete dodávat vašim textům kvalitní profesionální úpravu a budete tak lépe připraveni na studijní a profesní dráhu. Nabízíme Vám tedy základní a přehledný manuál pro psaní takových typů odborných textů. Jistě vám bude dobrým pomocníkem při tvorbě soutěžní práce EUSTORY.

Formální podoba textu
1) Úvodní stránka
Na úvodní stránce nesmí chybět jméno instituce, pod kterou jste práci napsali, název práce, účel práce (Eustory) jméno autora, rok zpracování.

2) Text a nadpisy
Typ písma: Times New Roman, Normální
Velikost písma: 12
Velikost písma poznámkového aparátu: 10
Velikost titulků: Titulky názvů kapitol 16 tučně; titulky názvů podkapitol 12 tučně
Popisky k obrázkům: velikost 10, kurzíva
Řádkování: 1,5
Odstavce: Jednotlivé odstavce odsazujte, zásadně používejte tabelátor
 
3) Seznam prostudované literatury
V žádné seriozní seminární práci nesmí chybět seznam literatury a internetových zdrojů, které jste při práci použili. Ten vkládáme na samý konec práce. Pro přehlednost používáme dělení do několika skupin:
Archivní prameny
Rozhovory
Literatura
Články
Mapy, atlasy
Internetové zdroje
Záznam o prostudované knize, článku atd., tzv. bibliografický záznam,nejčastěji píšeme v následující podobě (příjmení autorů seřaďte abecedně):

monografie, kniha
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN.
 
KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0.
 
diplomová práce
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název : podnázev (= druh práce). Místo vydání : Název vysoké školy, případně fakulty, rok vydání. Počet stran, počet příloh. Vedoucí diplomové práce.
 
BILAVČÍKOVÁ, Jana. Projektové vyučování ve vlastivědě: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 1999. 97 l., 25 l. příl. Vedoucí diplomové práce Miloslava Machalová.
 
článek v časopise
Autor. Název článku. Název seriálu, rok vydání, ročník, číslo, strany od-do.
 
SMEJKAL, V. Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, 1999, roč. 9, č. 11, s. 54-55.
 
elektronické dokumenty
Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [online]. Datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]. <URL adresa>.
 
RHEINGOLD, Howard. TheVirtualCommunity [online]. c1998 [cit. 12. května 2003]. Dostupné z <http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html>.
 
Generátor citací
Vygenerujte si snadno citaci do své práce: http://generator.citace.com/
 
4) Obrázky, grafy, prameny
Pokud jsou součástí práce kopie pramenů, obrázky, mapy, či grafy, je nutné je opatřit číslem a názvem. U všech materiálů nezapomeňte do pravého dolního rohu uvést nezbytnou poznámku - zdroj, který jste použili.

5) Poznámky pod čarou
Nejen v seminárních pracích z dějepisu se často setkáváme seskutečností:
- kdy doslovně citujeme z knihy (např. text projevu, líčení zážitku…)
- použijeme názor autora knihy, jeho závěr či myšlenku
- potřebujeme podat vysvětlení, které by rušilo vlastní text
V těchto případech, abychom doložili zdroj použitých informací,používáme tzv. poznámku pod čarou. Postup:
Word 2007 > Odkazy > Vložit pozn. Pod čarou- nezapomeňte uvést stranu, ze které jste informaci či fakta použili

6) Citování textu
Jasně odlišujte cizí a vlastní poznatky, myšlenky, názory. Pokud vkládáte do svého textu doslovný opis, je třeba citovanou ukázku uzavřít uvozovkami a odlišit kurzívou (Ctrl+I).Opět nezapomeňte na poznámku pod čarou, ve které doložíte, odkud jste informaci čerpali. Dodržujte etiku odborné práce. Plagiátorství je krádež. Můžete opisovat, ale vždy MUSÍTE citovat zdroj.
 
Skladba textu
1) Kapitola úvod
Každá práce by měla zahrnovat kapitolu Úvod. V této části uvedete čtenáře do tématu vaší práce. Úvod by měl zahrnovat:
- seznámení čtenáře s tématem práce
- seznámení s důvodem proč byla práce napsána, proč bylo dané téma zvoleno
- stručný obsah práce
- okomentování použité literatury – zde uveďte zásadní zdroje, které jste použili. Zdroje informací (monografie, archivní prameny, rozhovory s pamětníky atd.) charakterizujte a vyslovte vlastní názor na jejich kvalitu
- vytyčte si úkol, či stanovte otázky, na které chcete svým dílem odpovědět
- doporučení: kapitolu Úvod pište až na konci své práce
 
2) Stať - vlastní text
V následujících kapitolách se věnujete vlastnímu tématu, které rozpracováváte do kapitol. Postupujte od obecného ke konkrétnímu. Nejprve uveďte čtenáře do širších historických souvislostí, poté rozkrývejte a představujte výsledky svého bádání. Představte čtenáři vaše objevy, názory a závěry. Pokuste se najít spojnice mezi minulostí a současností.    

3) Závěr
Tato kapitola je NEZBYTNÁ podobně jako Úvod. V závěru stručně shrnete zásadní myšlenky a poznatky, ke kterým jste prací dospěli, odpovíte na otázky položené v úvodní kapitole. Nezapomeňte též přidat vlastní názor a hodnocení celé práce.

Doporučení jak postupovat
 
I. Volba tématu
Vhodná volba tématu se pro úroveň práce jeví jako nejpodstatnější. Nejvíce porotu vždy zaujmou ty příspěvky, v nichž studenti pracovali s tématem velmi blízkým (rodinná, regionální historie) nebo takovým, při němž mohli využít vlastní znalosti místa, kde žijí.
 
Téma své práce prodiskutujte se svým učitelem, který vám jistě dobře poradí
Neopisujte závěry historiků, nebojte se uplatňovat vlastní názory a pohledy opřené o fakty
 
II. Využití a zpracování pramenů - pátrání po stopách a otiscích minulosti
 
Využijte při své práci historické prameny
Poraďte se svým učitelem kde prameny hledat
Citujte úryvky z pramenů
Při jejich studiu si pokládejte otázky:
 
                  Kdo je autorem pramene?
                  Kdy pramen vznikl?
                  Co je jeho obsahem?
                  Komu byl pramen určen?
                  Jaký byl záměr autora pramene?
                  Informuje nás autor jako očitý svědek, nebo má informace z druhé ruky?
                  Ve kterých částech pramene autor uvádí fakta? Ve kterých částech autor hodnotí?
                  Je autor zaujatý? Straní někomu?
                  Je pramen věrohodný?
                  Vztahuje se pramen k tématu práce?
                 
Uvádějte zdroje pramenů!
Jsou uloženy v archívu, nebo v rodinné pozůstalosti? Byly již někde publikovány?
Získali jste pátráním v pramenech nějaké nové informace? 
Originální prameny umístěte do přílohy své práce
 
III. Zasazení tématu do obecných souvislostí
Prostudujte si dostupnou historickou literaturu
Poznejte dané období v širších souvislostech
Dokažte, že každý historický děj je součástí obsáhlejších procesů
Požádejte o pomoc svého učitele či odborníky ze svého okolí! Váš zájem bude určitě oceněn! 


Kompletní text si můžete stáhnout ZDE
Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze